Twój przewodnik po wartościach PPK

Twój przewodnik
po wartościach PPK

Poznaj lepiej Pracownicze Plany Kapitałowe od Nationale-Nederlanden PTE. Zobacz nasze filmy i sprawdź swoją wiedzę w quizach.

Wartości budują wartości

PPK to nowy system długoterminowego oszczędzania, w którym pieniądze gromadzone są z myślą o finansowym wsparciu po zakończeniu aktywności zawodowej. PPK współtworzone przez Nationale-Nederlanden PTE to przede wszystkim: potrójna korzyść, kontrola, bezpieczeństwo i pewność. Sprawdź, jakie wartości kryją się za tymi pojęciami.

Potrójna korzyść

Część I: Potrójna korzyść

Pieniądze, które samodzielnie odkładasz w programie PPK, są powiększane o wpłatę od Pracodawcy oraz wpłaty od Państwa.

3 źródła finansowania Twojej emerytury z PPK

3 źródła finansowania Twojej emerytury z PPK

Realne wsparcie Pracodawcy i państwa

Realne wsparcie Pracodawcy i Państwa

Możliwość zwiększania wysokości wpłaty

Możliwość zwiększania wysokości wpłaty

Warto wiedzieć więcej

Unikalność programu

Żaden wcześniejszy program emerytalny nie był finansowany aż z trzech źródeł.

Standardowa wpłata

Comiesięczna wpłata podstawowa ze strony Pracownika wynosi 2% wynagrodzenia brutto.

Zmniejszenie wpłaty

W przypadku, gdy wynagrodzenie wynosi poniżej 120% płacy minimalnej, wpłata podstawowa może zostać obniżona do 0,5%.

Wpłata dodatkowa

Można zwiększyć wysokość swojej wpłaty do maksymalnie 4%, w ramach tzw. wpłaty dodatkowej.

Wsparcie Pracodawcy i Państwa

Comiesięczna podstawowa wpłata Pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto Pracownika. Z Funduszu Pracy każde konto jest zasilane jednorazową wpłatą powitalną w wysokości 250 zł, a w kolejnych latach stałą dopłatą roczną w wysokości 240 zł.

Część II: Kontrola

Środki zebrane w ramach PPK należą tylko i wyłącznie do Ciebie, podlegają dziedziczeniu, a także mogą być wypłacone w dowolnym momencie i przeznaczone na dowolny cel. Ponadto w Nationale-Nederlanden PTE masz nad nimi stałą kontrolę dzięki portalowi Moje NN PPK.

Prywatność środków i ich dziedziczenie

Prywatność środków i ich dziedziczenie

Możliwość wcześniejszych wypłat

Możliwość wcześniejszych wypłat

Moje NN – wgląd w stan konta i wydawanie dyspozycji

Moje NN PPK – podgląd stanu konta i wydawanie dyspozycji

Kontrola

Warto wiedzieć więcej

Wypłata po 60. roku życia

Domyślnie będzie podzielona na dwie części. Jednorazową wypłatę 25% zgromadzonej kwoty oraz część wypłacaną przez 10 lat w miesięcznych ratach (pozostałe 75% środków). Istnieje również możliwość wypłacenia całości środków w ratach przy zastrzeżeniu, że okres wypłat nie może być krótszy niż 10 lat. W przeciwnym razie zgromadzone oszczędności zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych.

Wcześniejsza wypłata

Prywatność środków umożliwia wycofanie oszczędności w dowolnym momencie. Jednak PPK ma zachęcić do długoterminowego oszczędzania, dlatego wcześniejsza wypłata skutkuje pomniejszeniem zgromadzonej kwoty o: dopłaty od państwa, 30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy (przekazywane na konto ZUS) oraz podatek od zysków kapitałowych od pozostałych środków.

Wypłaty bez potrąceń

W szczególnych przypadkach program PPK przewiduje również możliwość wcześniejszej wypłaty zgromadzonych środków bez potrąceń. Są to wypłaty na szczególne cele:
- Do 45. roku życia można skorzystać z 100% kapitału w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie budowy domu lub nabycia mieszkania. W takim przypadku istnieje obowiązek zwrotu kapitał do PPK w ciągu maksymalnie 15 lat.
- W sytuacji poważnego zachorowania można skorzystać z 25% oszczędności bez konieczności zwrotu.

Dziedziczenie środków

W przypadku śmierci uczestnika PPK, zgromadzone pieniądze podlegają dziedziczeniu na zasadach określonych w ustawie. Wówczas trafią one do spadkobierców zgodnie z dziedziczeniem ustawowym lub na podstawie testamentu. Uczestnik może również złożyć pisemne oświadczenie, w którym ma możliwość wskazania innych osób uprawnionych do kapitału po jego śmierci.

Moje NN PPK

W Nationale-Nederlanden PTE istnieje możliwość sprawdzania stanu konta PPK oraz składania różnych dyspozycji dzięki przyjaznemu i intuicyjnemu portalowi Moje NN PPK. Dostęp do niego otrzymasz po przystąpieniu do programu PPK.

Bezpieczeństwo

Część III: Bezpieczeństwo

Środki gromadzone w ramach PPK są lokowane w tzw. funduszach zdefiniowanej daty, które są dopasowane do cyklu życia inwestorów. Wraz ze zbliżaniem się okresu emerytalnego, ryzyko inwestycyjne stopniowo spada, by utrzymać wartość środków.

Inwestowanie

Inwestowanie dopasowane do Twojego wieku

Część dłużna

Wyższe ryzyko inwestycyjne na początku gromadzenia środków

Część udziałowa

Niższe ryzyko inwestycyjne w okresie przed emeryturą

Warto wiedzieć więcej

Inwestowanie

Znacząca część zgromadzonych środków, zgodnie z ustawą o PPK, jest lokowana w aktywa o wysokiej płynności i niższym poziomie ryzyka.

Część dłużna portfela funduszu

Co najmniej 70% aktywów netto powinny stanowić najmniej ryzykowne papiery dłużne (np. papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, ewentualnie rząd lub bank centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej) oraz depozyty bankowe.

Częśc udziałowa portfela funduszu

Co najmniej 40% aktywów netto powinny stanowić akcje wchodzące w skład indeksu WIG20, czyli 20 największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Akcje wchodzące w skład mWIG40 nie mogą natomiast stanowić więcej niż 20% tych aktywów, a pozostałe akcje polskie więcej niż 10%.

Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może oznaczać utratę przynajmniej części wpłaconego kapitału – w zależności od warunków rynkowych oraz wyników decyzji inwestycyjnych.

Część IV: Pewność

Pracownicze Plany Kapitałowe mogą być zarządzane przez instytucje finansowe wyspecjalizowane w zarządzaniu aktywami, takie jak Nationale-Nederlanden PTE. Podmioty te muszą być wpisane do tzw. ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i spełniać określone wymogi dotyczące m.in. doświadczenia w zarządzaniu funduszami oraz wielkości kapitału własnego.

Lider na rynku emerytur

Lider rynku emerytur

Zarządzanie najlepszym Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym na rynku*

Najlepszy Dobrowolny Fundusz Emerytalny na rynku wg rankingu Rzeczpospolitej z marca 2018 r.

Najwyższa długoterminowa stopa zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych

Najwyższa długoterminowa stopa zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych od początku ich istnienia

Pewność

Warto wiedzieć więcej

Nasze doświadczenie

Nationale-Nederlanden PTE jest liderem polskiego rynku emerytur. Posiada 20-letnie doświadczenie i efektywnie zarządza największym portfelem oszczędności emerytalnych w Polsce.

Lider rynku akcji

Nationale-Nederlanden jest jednym z największych inwestorów instytucjonalnych na Giełdzie Papierów Wartościowych, jeśli chodzi o portfel akcji.

Oblicz, ile zgromadzisz w PPK

Zapoznaj się z raportem przygotowanym przez platformę Polityka Insight i Nationale-Nederlanden

Pracownicze plany kapitałowe. Korzyści i koszty